นพ.ปวริศร สุขวนิช
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, ศูนย์กระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • สาขาออร์โธปิดิกส์
ภาษา :  ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  • วุฒิบัตรสาขากุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์สาสตร์ศิริราชพยาบาล
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
17.00 - 21.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ศูนย์กระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17.00 - 21.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์