นพ.คุณาธิป นิสสัยพันธุ์
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)
  • โรคปอดและทางเดินหายใจ (Chest & Respiratory)
ภาษา :  ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติ โรคระบบการหายใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
13.00-19.00
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง