รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Thin Prep
1,800 บาท
ราคารวม
1,800 บาท
Patient's Information