รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Liquid Prep
1,500 บาท
ราคารวม
1,500 บาท
Patient's Information