รายการจอง

รายการที่จอง
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Screening Normal
6,500 บาท
ราคารวม
6,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย