รายการจอง

รายการที่จอง
โปรแกรมตรวจคัดกรองโครโมโซมทารกในครรภ์ NIFTY CORE ราคา 15,000 บาท
15,000 บาท
ราคารวม
15,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย