รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด Shingrix (สำหรับผู้ใหญ่) จำนวน 1 เข็ม
6,500 บาท
ราคารวม
6,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย