รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Thin Prep+HPV DNA PCR
2,650 บาท
ราคารวม
2,650 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย