การผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ Robotic Knee Replacement

ระยะเวลา : 31 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2567

การผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ Robotic Knee Replacement

ราคา 260,000 บาท (4 คืน 5 วัน)

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมรายการดังต่อไปนี้

  • รวมรายรวมค่าแพทย์ผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์
  • รวมค่าห้องพักฟื้นโรงพยาบาล 4 คืน 5 วัน
  • รวมค่ายากลับบ้าน แต่ไม่รวมค่ายารักษาโรคประจำตัวผู้ป่วย

อัตราค่าบริการไม่รวมถึง

  • ตรวจความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
  • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย

ราคา   260,000   บาทSHARE