เวลาออกตรวจ
แผนกกุมารเวช
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.พิชานัน สุดใจ
 • กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ชุติมน กองสัมฤทธิ์
 • กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12:00-18:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ณิชนันท์ อัจฉราฤทธิ์
 • กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
07:00-12:00
07:00-16:00
12:00-20:00
07:00-20:00
07:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กาญจนา วรรณวิไล
 • กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
07:00-20:00
12:00-17:00
12:00-20:00
07:00-16:00
07:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ. สิรินยา บุญธนาพิบูลย์
 • กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
14:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.รัฐพล ว่องวันดี
 • กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ฉัตรชัย ธํารงอาจริยกุล
 • กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
14:00-20:00
09:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.รัฐพล สุจิพิธธรรม
 • กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
15:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ธนรรจิต วงศ์สีนิล
 • กุมารเวชศาสตร์
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
17:00-20:00

*หมายเหตุ : พญ.พิชานัน สุดใจ - ออกตรวจวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1,3,5

*หมายเหตุ : พญ.ณิชนันท์ อัจฉราฤทธิ์ งดออกตรวจ วันที่ 21,27 มี.ค. 63 พญ.กาญจนา วรรณวิไล ออกตรวจแทน

*หมายเหตุ : พญ.กาญจนา วรรณวิไล งดออกตรวจ วันที่ 23,29 มี.ค. 63 พญ.ณิชนันท์ อัจฉราฤทธิ์ ออกตรวจแทน

*หมายเหตุ : พญ. สิรินยา บุญธนาพิบูลย์ - เข้าเฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4

*หมายเหตุ : นพ.ฉัตรชัย ธำรงอาจริยกุล งอดออกตรวจ วันที่ 14 มี.ค. 63 พญ.รวงฤทัย ฉิ้มสังข์ ออกตรวจแทน เวลา 13:00-18:00

*หมายเหตุ : นพ. รัฐพล สุจิพิธรรม - วันศุกร์เข้าเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5

*หมายเหตุ : พญ. ธนรรจิต วงศ์สีนิล - วันศุกร์เข้าเฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4 - งดออกตรวจวันที่ 3 มี.ค. 63