รายการจอง

รายการที่จอง
การผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ Robotic Knee Replacement
260,000 บาท
ราคารวม
260,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย