เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ชัญญา เวชเพิ่ม
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ชำนาญการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-17:00
07:00-16:00
07:00-16:00
07:00-16:00
08:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.มนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กษิดิศ นรเศรษฐ์กุล
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
07:00-17:00
07:00-20:00
07:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วรพจน์ ยิ่งยงธวัช
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-20:00
08:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ดรุณี วิริยาภรณ์
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ชาญ สุภาพโสภณ
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
07:00-20:00
13:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
07:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วิภาส ศุกรโสจิ
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
14:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กุลวรา ดุษฎี
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคเลือด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
13:30-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วรางคณา วานิชกูล
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พ.ท.นพ.ชาติวุฒิ ค้ำชู
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 • อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-16:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศศิธร คุณูปการ
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคไตในภาวะวิกฤติ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00
08:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.บริวัตร คูณะรังษี
 • ประสาทวิทยา
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาท
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
08:00-20:00
07:00-19:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เพิ่มพูน วรรณกิตติ
 • ประสาทวิทยา
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบประสาท
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00
08:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ญาธิป อุษณกรกุล
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคไต
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16:00-20:00
09:00-15:00