เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.มนัสวี อินทรพินทุวัฒน์
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กษิดิศ นรเศรษฐ์กุล
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-12:00
07:00-17:00
07:00-20:00
07:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วรพจน์ ยิ่งยงธวัช
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12:00-20:00
08:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ชาญ สุภาพโสภณ
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
07:00-20:00 งดออกตรวจวันที่ 10 มี.ค. 2563
13:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
07:00-20:00
ออกตรวจเพิ่มวันที่ 15 มี.ค. 2563 เวลา 07:00-20:0
ดูเพิ่มเติม
นพ.วิภาส ศุกรโสจิ
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
13:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กุลวรา ดุษฎี
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
13:30-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วรางคณา วานิชกูล
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พ.ท.นพ.ชาติวุฒิ ค้ำชู
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 • อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12:00-16:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศศิธร คุณูปการ
 • อายุรศาสตร์
 • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-20:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.บริวัตร คูณะรังษี
 • ประสาทวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
08:00-20:00
08:00-20:00

*หมายเหตุ : พญ.วรางคณา วานิชกูล - งดออกตรวจวันที่ 27 มี.ค. 2563