เวลาออกตรวจ
แผนกศัลยกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ไพโรจน์ มิตรมโนชัย
 • ศัลยศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.หริรักษ์ ยอดยิ่ง
 • ศัลยศาสตร์
 • อนุสาขาผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์
 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
10:00-13:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ยุพธิดา วรศรัณย์
 • ศัลยศาสตร์
 • การส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
08:00-13:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.อิสริยา จงเอกสิทธิ์
 • ศัลยศาสตร์
 • อนุสาขาผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
13:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กษมา ชิตเมธา
 • ศัลยศาสตร์
 • อนุสาขาศัลยสาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.พรรักษา โอวาทชัยพงศ์
 • ศัลยศาสตร์
 • อนุสาขาผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.กนกลดา ศรีเกื้อ
 • ศัลยศาสตร์
 • อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00

*หมายเหตุ : นพ.ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์ - งดออกตรวจวันที่ 1,22 มี.ค. 2563 - ออกตรวจเพิ่มวันที่ 29 มี.ค. 2563 เวลา 15:00-17:00

*หมายเหตุ : นพ. พรรักษา โอวาทชัยพงศ์ - วันเสาร์เข้าเฉพาะสัปดาห์ที่ 2,3,5

*หมายเหตุ : พญ. กนกลดา ศรีเกื้อ - เข้าเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,4