เวลาออกตรวจ
แผนกสูตินรีเวช
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปริฉัตร เนื่องเนาวนิตย์
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สราพรรณ ณ นคร
  • สูตินรีแพทย์
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-12:00
08:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธีนาถ กาญจนสิงห์
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.เพชรรัตน์ เจนคุ้มวงศ์
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.อภิสรา ทีฆอริยภาคย์
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ขวัญฤทัย ชวดเปีย
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
12:00-17:00
17:00-20:00
17:00-20:00