เวลาออกตรวจ
แผนกกระดูกและข้อ
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.ณรงค์ ตัณฑารักษ์
 • ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกสันหลัง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
08:00-20:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.อรรถ โกศลสุรเสนีย์
 • ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
12:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธนกร ตะรุโณทัย
 • ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนนาญการด้านกระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านผ่าตัดส่องกล้องหัวไหล่, ข้อเข่า และการเปลี่ยนข้อหัวไหล่เทียม
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์กีฬา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
12:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พ.ต.ต.นพ.ฉลองรัฐ ยิ้มวาสนา
 • ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00
08:00-20:00
08:00-20:00
12:00-17:00
08:00-17:00
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ปิยวัฒน์ จึงสมานุกูล
 • ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนนาญการด้านกระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
12:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วิลารัตน์ ไวโรจนกุล
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สมบูรณ์ สหจารุพัฒน์
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนนาญการด้านกระดูกและข้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.อนันต์ ธาราชีวิน
 • ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนนาญการด้านกระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ชำนนาญการด้านกระดูกเท้าและข้อเท้า
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ไกรนนท์ วสุเพ็ญ
 • ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยแพทย์ชำนนาญการด้านกระดูกและข้อ
 • ศัลยแพทย์ชำนาญการด้านกระดูกสันหลัง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00