เวลาออกตรวจ
แผนก X-RAY
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.วิธวินท์ ศักดาเพชรศิริ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 5
ดูเพิ่มเติม
พญ.กุลกันยา สุขอมรรัตน์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 1
ดูเพิ่มเติม
พญ.สิริลักษณ์ สะท้อนเกียรติงาม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูเพิ่มเติม
พญ.รักษวรรณ จรัสวิริยะกุล
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00 สัปดาห์ที่3
ดูเพิ่มเติม
พญ.กานต์ธิดา ศุขเจริญ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00 สัปดาห์ที่1,5
ดูเพิ่มเติม
พญ.วริศรา ชัยชลทรัพย์
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 2,4
08:00-20:00
08:00-17:00 สัปดาห์ที่1,3,5 / 08:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00 สัปดาห์ที่1,2,3,5
ดูเพิ่มเติม
พญ.วรดา สนธิถาวร
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 3
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 5
ดูเพิ่มเติม
พญ.ภิญญา จันทร์จารุวงศ์
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3 / 08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 5
ดูเพิ่มเติม
พญ.ภัทรวัลลิ์ บำรุงศักดิ์ศิลป์
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • รังสีแพทย์ชำนาญการด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธนดล จรัสโรจน์วุฒิกุล
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2
ดูเพิ่มเติม
พญ.ภาวิดา วัธนธาดา
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • รังสีแพทย์ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัยเต้านม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1
ดูเพิ่มเติม
พญ.ณัฐญา เรืองรัตนอัมพร
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,3,4,5
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 5
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศิรินุช วัฒนะไพบูลย์สุข
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 4
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุธีรา ภัทรปรีชาการ
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,5
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1
ดูเพิ่มเติม
นพ.มีนัท อัชรพงศ์
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • กล้ามเนื้อและกระดูก
 • แพทย์ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัยกล้ามเนื้อและกระดูก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 3