เวลาออกตรวจ
แผนก X-RAY
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.อัมรุทฬ์ เชื้อจักร์
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2
ดูเพิ่มเติม
นพ.ธนดล จรัสโรจน์วุฒิกุล
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2
ดูเพิ่มเติม
พญ.ภาวิดา วัธนธาดา
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • รังสีแพทย์ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัยเต้านม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1
ดูเพิ่มเติม
พญ.วริศรา ชัยชลทรัพย์
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 1,2,3,5
ดูเพิ่มเติม
พญ.ณัฐญา เรืองรัตนอัมพร
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศิรินุช วัฒนะไพบูลย์สุข
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00 สัปดาห์ที่ 4
ดูเพิ่มเติม
พญ.สัณห์สิรี สุดชื่น
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัยระบบประสาท
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุวภัทร อินทปัญญ์
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัยชั้นสูง
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 3,4,5
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 5
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุธีรา ภัทรปรีชาการ
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 2,4
ดูเพิ่มเติม
พญ.วรดา สนธิถาวร
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 3
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 5
ดูเพิ่มเติม
นพ.มีนัท อัชรพงศ์
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • กล้ามเนื้อและกระดูก
 • แพทย์ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัยกล้ามเนื้อและกระดูก
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 3
ดูเพิ่มเติม
พญ.ภิญญา จันทร์จารุวงศ์
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • แพทย์ผู้ชำนาญการด้านรังสีวินิจฉัย
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,5
17:00-20:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5