พญ. พลินี ศิริธรรม
โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม
การศึกษา :
  • พ.ศ.2548 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.2554 วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.2557 วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
16:00-18:00 สัปดาห์ที่ 1
พญ. พลินี ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1