ห้องฟอกไต VIP

อาคารหลัก Main Building
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
2,500 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
เลือกประเภทอาหาร
ไม่มี 0 บาท/วัน
ราคารวม
2,500 บาท/วัน
ห้องพักอื่นๆ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง VIP1
ราคา : 4,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง VIP2
ราคา : 5,000 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องเดี่ยวพิเศษ 1
ราคา : 3,500 บาท/วัน
อ่านต่อ