โปรแกรมตรวจสุขภาพ ก่อนสมรส-ก่อนมีบุตร (หญิง)

ระยะเวลา : 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ก่อนสมรส-ก่อนมีบุตร (หญิง)
Pre-nuptial Program (Female)

เพราะลูกที่แข็งแรงสมบูรณ์ ย่อมเกิดจากพ่อแม่ที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และเพื่อเป็นการป้องกันโรคที่ติดต่อได้ทางเพศสัมพันธุ์ และโรคที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม เช่น โรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย

 1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination by Internal Medicine)
 2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจหมู่เลือด A B O (Blood Group)
 4. ตรวจหาปฏิกิริยาเลือดบวกต่อเชื้อเอดส์ (Anti HIV)
 5. ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 6. ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)
 7. ตรวจหาปฏิกิริยาเลือดบวกต่อเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
 8. ตรวจหาภาวะแฝงโรคธาลัสซีเมีย (Hb typing)
 9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella IgG)

ราคา   2,700   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. ตรวจหาความผิดปกติของเต้านม Digital Mammogram + Ultrasound breast 2,000 บาท
2. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) 3,000 บาท
3. ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Mineral Density) สรุปผลการตรวจโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ 1,900 บาท
4. ตรวจคลื่นเสียงสะท้อนเป็นภาพหัวใจ (Echocardiogram) 2,900 บาท
5. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Thin Prep 1,500 บาท
6. ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Liquid Base 1,300 บาท
7. ตรวจหาเชื้อไวรัสต้นเหตุมะเร็งปากมดลูก (HPV Cervista) และตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin prep 2,400 บาท
8. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP) 380 บาท
9. ตรวจหาสารบ่งชี้ในกระเพาะอาหาร และลำไส้ (Cancer Marker for large intestine : CEA) 380 บาท
10. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) 520 บาท
11. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9) 640 บาท
12. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125) 720 บาท
13. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่อย่างละเอียด (CA125+HE4) 2,100 บาท
14. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAg) 200 บาท
15. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บี (HBsAb) 300 บาท
16. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen) 1,400 บาท
17. อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen) 1,400 บาท
18. อัลตราซาวด์อวัยวะในช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) 2,400 บาท
19. ตรวจสมรรถภาพของปอด (Pulmonary Function Test) 620 บาท
20. ตรวจสภาพหลอดเลือดหัวใจ และวัดปริมาณคราบหินปูน ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 128 สไลซ์ (CTA) 17,500 บาท
21. ตรวจวัดปริมาณแคลเซียมหรือคราบหินปูนในหลฟอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score) 4,000 บาท
22. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้จากอุจจาระ (Fecal Occult Blood & Infammation Screening) 1,150 บาท
23. ตรวจปริมาณไขมันแทรกตับ และ ภาวะตับแข็ง ด้วย Fibroscan 3,200 บาท

เพราะสุขภาพที่ดีเปรียบได้กับของขวัญที่มีค่าอันยิ่งใหญ่ หากขาดการดูแลอย่างสม่ำเสมอ อาจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยและมีโรคร้ายแรงจนยากต่อการรักษาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม เช่น เบาหวาน หัวใจ หรือ ความดันโลหิตสูง ประกอบกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อุปนิสัยในการบริโภค ความเครียด การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ ได้มากขึ้น

การตรวจสุขภาพไม่ใช่เพียงการเจาะเลือดหรือเอกซเรย์แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการตรวจสุขภาพ คือ การพบแพทย์ ในการตรวจหากความผิดปกติ ตั้งแต่ก่อนมีอาการหรือก่อนที่โรคจะลุกลาม เพราะการรักษาโรคในระยะเริ่มต้นนั้นจะได้ผลดีกว่า

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (ดื่มน้ำเปล่าได้ในปริมาณที่ไม่มากกว่าปกติ)
 2. งดอาหาร และน้ำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวด์
 3. ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 5. กรณีตรวจอุจจาระ (Stool Examination, Stool Occult Blood) ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัวต์ หรือ ผลิตภัณฑ์จากเลือดสัตว์ และวิตมินซีอย่างน้อย 3 วัน
 6. ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือ สงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์ หรือ การตรวจ Mammogram
 7. การตรวจภายในสตรี หรือ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ควรตรวจหลังจากมีประจำเดือนวันสุดท้ายอย่างน้อย 7 วันสำหรับโปรแกรมนี้ไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจ ทราบผลภายในวันที่รับการตรวจ ยกเว้น ผลตรวจธาลัสซีเมีย

SHARE