แพ็คเกจฝากครรภ์ A

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดแพคเกจฝากครรภ์ Package A  ตรวจและดูแลฝากครรภ์โดยสูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการเจ้าของไข้ ตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์จนคลอด  จำนวน 9 ครั้ง

รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในการฝากครรภ์ครั้งแรก

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาหมู่เลือด (Rh) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาหมู่เลือด ABO (Blood Group) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HbsAg) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาเชื้อ HIV (Anti HIV) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella lgG) จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจหาโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมธาลัสซีเมีย (Hb Typing ) จำนวน 1 ครั้ง
 • การตรวจ ปัสสาวะ (Urine exam)

 

รายการตรวจอัลตร้าซาวด์

 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ ในไตรมาสที่ 1 จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจอัลตราซาวด์ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์คัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์ (อายุครรภ์ 20-24 สัปดาห์) จำนวน 1 ครั้ง

โดยสูติแพทย์ผู้ชำนาญการ ด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

 

รายการตรวจคัดกรองเบาหวานขนาดตั้งครรภ์

 • ตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (50gmGLT) ระหว่างไตรมาสที่ 2 จำนวน 1 ครั้ง
 • ตรวจคัดกรองโปรตีนรั่ว และน้ำตาลในปัสสาวะ (Urine Strip Test) ระหว่างการฝากครรภ์ จำนวน 8 ครั้ง
 • ตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ (NST : Non Stress Test) ช่วงไตรมาสที่ 3 จำนวน 2 ครั้ง

 

เงื่อนไขแพคเกจฝากครรภ์

 • รวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายา และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ตามจำนวนครั้งที่กำหนด
 • สตรีตั้งครรภ์สามารถใช้บริการแพคเกจฝากครรภ์ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสูตินรีแพทย์ที่ท่านฝากครรภ์ด้วย
 • กรณีแท้งบุตร หลังไตรมาสแรก จะคิดค่าบริการที่ผ่านมาตามจริง และคืนค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี)
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการสามารถแบ่งชำระได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาล

 

รายการที่ไม่รวมในแพคเกจ

 • กรณีมีโรคประจำตัว หรือ เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ฯลฯ ไม่สามารถใช้แพคเกจฝากครรภ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสูตินรีแพทย์
 • ตั้งครรภ์แฝด
 • ยาบำรุงครรภ์ วัคซีน หรือ ยารักษาอื่นๆ
 • การตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม
 • การตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ภาวะคลอดก่อนกำหนด ตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวาน ไทรอยด์ ตรวจ Covid-19 ก่อนคลอด เป็นต้น
 • การตรวจภายใน
 • การตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (100 gm OGTT)
 • แนะนำให้ตรวจในช่วงไตรมาสที่ 2-3 ของการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ อายุมาก, ผู้มีประวัติคนในครอบครัวเป็นเบาหวาน หรือ มารดาตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักตัวมาก น้ำหนักตัวขึ้นเร็ว การตรวจคัดกรองจะช่วยให้แพทย์เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และช่วยดูแลให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด

 

การตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ NST

เป็นการตรวจดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจของทารกในครรภ์ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ดูการบีบตัวของมดลูกในขณะที่ใกล้ครบกำหนดคลอด ความถี่ในการตรวจจะขึ้นอยู่กับสุขภาพของมารดา และทารกในครรภ์ร่วมด้วย โดยแพทย์จะพิจารณาและให้คำแนะนำเพิ่มเติม


ราคา   15,900   บาทSHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจคุมกำเนิด
แพ็กเกจฝังยาคุมกำเนิด
ราคา
7,000 ฿
แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจฝากครรภ์ B
ราคา
19,000 ฿
แพ็กเกจคลอดและแพ็กเกจฝากครรภ์
แพ็กเกจคลอดแบบปกติ
ราคา
32,000 ฿