พญ.วรางคณา วานิชกูล
แผนกอายุรกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2548
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2554
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมโรงพยาบาลราชวิถี ปี 2556
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-12:00
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง