พญ.พัชราพร หวังวรวิทย์
แผนกตา, ศูนย์โรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
  • จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
  • จักษุแพทย์ชำนาญการด้านจอประสาทตา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550
  • วุฒิบัตร จักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2556
  • ประกาศนียบัตรอนุสาขาจอตาและวุ้นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ปี 2560
เวลาออกตรวจ
แผนกตา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
ศูนย์โรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00