พญ.พัชราพร หวังวรวิทย์
แผนก ตา หู คอ จมูก
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
  • จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
  • จักษุแพทย์ชำนาญการด้านจอประสาทตา
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550
  • วุฒิบัตร จักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2556
  • ประกาศนียบัตรอนุสาขาจอตาและวุ้นตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ปี 2560
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-12:00
บทความที่เกี่ยวข้อง