พญ.ปริฉัตร เนื่องเนาวนิตย์
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ, แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งนรีเวชวิทยา
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านมะเร็งนารีเวช
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2549
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555
  • วุฒิบัตร มะเร็งนรีเวชวิทยาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2561
เวลาออกตรวจ
ศูนย์ฝากครรภ์คุณภาพ
จันทร์
อังคาร
17:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แผนกสูตินรีเวช
จันทร์
อังคาร
17:00-20:00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์