พญ.ปริฉัตร เนื่องเนาวนิตย์
แผนกสูตินรีเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • มะเร็งนรีเวชวิทยา
  • สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านมะเร็งนารีเวช
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2549
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555
  • วุฒิบัตร มะเร็งนรีเวชวิทยาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี 2561
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
17:00-20:00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความที่เกี่ยวข้อง