นพ.อภิรักษ์ ตั้งอนันตรัตน์
แผนกตา, ศูนย์โรคต้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จักษุวิทยา
  • ต้อหิน
  • จักษุแพทย์ชำนาญการด้านต้อหิน
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558
  • วุฒิบัตร จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2564
  • ประกาศนียบัตร อนุสาขาต้อหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2566
เวลาออกตรวจ
แผนกตา
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-15:00
อาทิตย์
ศูนย์โรคต้อ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
08:00-15:00
อาทิตย์