นพ.อนันต์ ธาราชีวิน
แผนกกระดูกและข้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยแพทย์ชำนนาญการด้านกระดูกและข้อ
  • ศัลยแพทย์ชำนนาญการด้านกระดูกเท้าและข้อเท้า
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี , มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลรามาธิบดี , มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรอนุสาขากระดูกเท้าและข้อเท้าโรงพยาบาลรามาธิบดี
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
08:00-12:00
เสาร์
อาทิตย์