นพ.รัฐพล ว่องวันดี
ศูนย์โรคหัวใจเด็ก, แผนกกุมารเวช
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
  • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจ
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2544
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2548
  • วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี , มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551
  • Congenital/ Structural heart disease Interventional cardiology (FSCAI) , 2013
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Attendance (GCP Training) ปี 2562
  • ประกาศนียบัตร Pediatric Advanced Life Support ปี 2561
เวลาออกตรวจ
ศูนย์โรคหัวใจเด็ก
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
แผนกกุมารเวช
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:00-20:00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์