รายการจอง

รายการที่จอง
โปรแกรมตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เฉพาะผู้หญิง STD
5,500 บาท
ราคารวม
5,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย