รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจวัคซีนมะเร็งปากมดลูก(HPV) 4 สายพันธ์ุ (2 เข็ม)
5,200 บาท
ราคารวม
5,200 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย