รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจฉีดยาเข้าวุ้นตาเพื่อรักษาจอประสาทตาเสื่อม
32,000 บาท
ราคารวม
32,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย