รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคด้วยเครื่อง MRI
27,890 บาท
ราคารวม
27,890 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย