เวลาออกตรวจ
กุมารเวช
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
พญ.ณิชาบูล โชติขจรเกียรติ
 • จักษุแพทย์
 • ชำนาญการโรคตาเขในเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
ดูเพิ่มเติม
พญ.รุ่งฟ้า ตระกูลสัจจาวัตร
 • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:30-14.30
08:30-18:00
08:30-14:30
08:30-18:00
09:00-18:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.นวพรรณ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
 • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-14:00
09:00-17:00
08:00-16:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ตนัย ตรงกมลธรรม
 • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านประสาทวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-13:00
08:00-15:00
08:00-18:00
10:00-20:00
10:00-14:00
10:00-14:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปิยะพร ชื่นอิ่ม
 • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-15:30
08:00-15:30
08:00-17:00
08:00-14:00
08:00-12:00
08:00-14:30
ดูเพิ่มเติม
พญ.นฤมล กิจวรเมธา
 • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านประสาทวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
15:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ณัฏฐาภรณ์ ตั้งไพฑูรย์
 • กุมารเวชศาสตร์
 • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09:00-16:00
09:00-16:00
09:00-16:00
09:00-16:00
09:00-16:00
09:00-14:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สิรวิชญ์ แสงเดือน
 • กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
 • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านโรคหัวใจในเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
12:00-20:00
12:00-20:00
08:00-12:00
12:00-21:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พรพัฒน์ กิตติรัตน์สัจจา
 • กุมารเวชศาสตร์ โรคผิวหนังเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-20:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
09:00-19:30
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุชีรา หงษ์สกุล
 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09:00-19:00
09:00-16:00
13:00-20:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-12:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สุพิชญ์ชญา เลาหไพบูลย์
 • กุมารเวชศาสตร์โรคไตในเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:30-14:00
08:30-14:00
08:30-16:30
08:30-14:00
08:30-16:30
08:30-16:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วุฑฒิชัย บุญญาปะมัย
 • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09:00-16:00
09:00-16:00
09:00-16:00
09:00-16:00
09:00-16:00
09:00-14:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พัชรวลัย รัศมิทัต
 • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:30-15:00
08:30-15:00
08:30-12:00
08:30-15:00
08:30-15:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ไกรรพ ตันติวงศ์โกสีย์
 • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-17:00
08:00-20:00
08:00-16:00
08:00-20:00
08:00-14:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.รัฐพล สุจิพิธธรรม
 • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
10:00-20:00
10:00-16:00
10:00-20:00
10:00-16:00
13:00-21:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.อนุชา จินตนาวงค์
 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาทในเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
18:00-21:00
17:00-21:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.อารยา จารุวณิช
 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาทในเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
13:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ฉัตรชัย ธำรงอาจริยกุล
 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาทในเด็ก
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
14:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.กิตติ ต่อจรัส
 • กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-12:00
08:00-14:00
ดูเพิ่มเติม
พ.ท.ผศ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
 • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
ผศ.นพ.ชาตรี เรืองฤทธิ์นำชัย
 • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-15:00
08:00-15:00
08:00-15:00
08:00-15:00
08:00-15:00
08:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.เสาวรส สุจิพิธธรรม
 • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
16:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.รชฎา กสิภาร์
 • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการเด็กและพฤติกรรม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
10:00-20:00
08:00-17:00
08:00-17:00
09:00-20:00
08:00-16:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ปิติยา โรจน์พรประดิษฐ์
 • กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.วีระพงษ์ จันจงเจริญชัย
 • กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-12:00
09:00-20:00
09:00-20:00
08:00-12:00
09:00-20:00
09:00-17:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วริศรา สิรยานนท์
 • กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-15:00
08:00-19:00
08:00-12:00
08:00-19:00
08:00-12:00
09:00-14:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.ธิดารัตน์ อัคราช
 • กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
15.00-21.00 สัปดาห์ที่ 2,4
ดูเพิ่มเติม
พญ.สิรินยา บุญธนาพิบูลย์
 • กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09:00-19:00
08:00-12:30
09:00-14:30
09:00-20:00
15:30-23:00
10:00-14:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์
 • กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09:00-12:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูเพิ่มเติม
พญ. พลินี ศิริธรรม
 • กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
16:00-18:00 สัปดาห์ที่1
ดูเพิ่มเติม
พญ.จินต์ชัญญา ตามกาล
 • กุมารเวช
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
18:00-24:00
18:00-24:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.เติมพงศ์ ดำริห์ศิลป์
 • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
18.00-23.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สุรัตน์ สิรินนทกานต์
 • กุมารเวชศาสตร์เวชศาสตร์ครอบครัว
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
18:00-21:00
18:00-21:00
18:00-21:00
09:00-12:00
10:00-14:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.สาธิต กรเณศ
 • กุมารศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
08:00-09:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ทรงภูมิ เบญญากร
 • จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และจิตเวชทั่วไป
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
16:30-20:30
16:30-20:30
ดูเพิ่มเติม
พญ.ศิรินทร์ญา เทพรักษ์
 • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการเด็ก และพฤติกรรม
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
13:00-19:00 สัปดาห์ที่1,3
ดูเพิ่มเติม
พญ.พีรยา วชิโรปถัมภ์
 • กุมารแพทย์ชำนาญการด้านประสาทวิทยา
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.รพีพัฒน์ เทวมิตร์
 • กุมารเวช
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
10:00-18:00 สัปดาห์ที่ 2,4
ดูเพิ่มเติม
พญ.ธนิตนันท์ ภาปราชญ์
 • กุมารเวช
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
09:00-17:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูเพิ่มเติม
พญ.รติกร พฤกษ์มหาชัยกุล
 • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
16:00-21:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูเพิ่มเติม
พญ.วิรัญญา อุปพันธ์
 • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:00-21:00 สัปดาห์ที่ 1, 3
ดูเพิ่มเติม
นพ.คุณากร เต็งเจียง
 • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
16:00-21:00 สัปดาห์ที่ 4
ดูเพิ่มเติม
พญ.จุฑาธิป แก้วคำน้อย
 • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
16.00-21.00 สัปดาห์ที่ 2
ดูเพิ่มเติม
พญ.ชรชล สัชฌบดี
 • จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และจิตเวชทั่วไป
 • โรคสมาธิสั้น
 • ปัญหาพัฒนาการ และปัญหาการเรียน
 • ปัญหาภาวะทางอารมณ์ และพฤติกรรม
 • ให้คำปรึกษาครอบครัว
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
17:30-20:30
09:00-16:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พรพิชญา เลขวัต
 • กุมารเวชศาสตร์
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
16.00-24.00
16.00-24.00
16.00-24.00
16.00-24.00
16.00-24.00

*หมายเหตุ : *หมายเหตุ : พญ.ณิชาบูล โชติขจรเกียรติ จักษุแพทย์เด็ก ชำนาญการโรคตาเขในเด็ก โทรนัดตรวจที่ 027935099 ต่อ 5491 และ 5789

*หมายเหตุ : พญ. พลินี ออกตรวจสัปดาห์ที่1