Paediatric ICU

อาคาร3
บริการเพิ่มเติม
ห้องแอร์
เตียงไฟฟ้า
โซฟา
โทรทัศน์
อุปกรณ์ช่วยชีวิต
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
2,200 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
3,840 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
6,340 บาท/วัน
หมายเหตุ : อุปกรณ์ช่วยชีวิต (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามอุปกรณ์ที่ใช้)
บริการเพิ่มเติม
ห้องแอร์
เตียงไฟฟ้า
โซฟา
โทรทัศน์
อุปกรณ์ช่วยชีวิต
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร1
Newborn ICU
ราคา : 3,100 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร3
Premier
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร1
Newborn with condition
ราคา : 1,800 บาท/วัน
อ่านต่อ