Pediatric ICU

อาคาร3
บริการเพิ่มเติม
ห้องแอร์
เตียงไฟฟ้า
โซฟา
โทรทัศน์
อุปกรณ์ช่วยชีวิต (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามอุปกรณ์ที่ใช้)
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
3,000 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
3,840 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
7,140 บาท/วัน
*ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // **ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ และค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ หมายเหตุ : รับบริการอาหารจากครัวฮาลาล โทร 0-2793-5099 ต่อ 5759
บริการเพิ่มเติม
ห้องแอร์
เตียงไฟฟ้า
โซฟา
โทรทัศน์
อุปกรณ์ช่วยชีวิต (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามอุปกรณ์ที่ใช้)
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร1
Newborn
ราคา : 1,300 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 3
Royal Suite
ราคา : 5,300 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร3
Oriental VIP
ราคา : 5,300 บาท/วัน
อ่านต่อ