Newborn ICU

อาคาร1
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
1,800 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
3,840 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าบริการเตรียมนม
100 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
เลือกประเภทอาหาร
- 0 บาท/วัน
ราคารวม
6,040 บาท/วัน
หมายเหตุ : ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าผ้าอ้อมสำเร็จรูป และค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร1
Newborn with condition
ราคา : 1,900 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร1
Newborn
ราคา : 1,300 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร3
Pediatric ICU
ราคา : 7,140 บาท/วัน
อ่านต่อ