Newborn

อาคาร1
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
400 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
400 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
800 บาท/วัน
ค่าบริการชงนม
100 บาท/วัน
ค่าผ้าอ้อมสำเร็จรูป
200 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
เลือกประเภทอาหาร
- 0 บาท/วัน
ราคารวม
1,900 บาท/วัน
ไม่รวม : ค่ายา, ค่าแพทย์, ค่าตรวจพิเศษอื่นๆ
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร1
Newborn with condition
ราคา : 1,800 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร3
Premier
ราคา : 3,400 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร3
Paediatric ICU
ราคา : 6,340 บาท/วัน
อ่านต่อ