Newborn

อาคาร1
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
500 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
400 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าบริการเตรียมนม
100 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
เลือกประเภทอาหาร
- 0 บาท/วัน
ราคารวม
1,300 บาท/วัน
หมายเหตุ : ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าผ้าอ้อมสำเร็จรูป และค่าตรวจพิเศษอื่น ๆ
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร1
Newborn with condition
ราคา : 1,900 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร 3
Royal Suite
ราคา : 5,300 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร3
Royal Suite with Lounge
ราคา : 9,800 บาท/วัน
อ่านต่อ