พญ.ณัฏฐาภรณ์ ตั้งไพฑูรย์
ทารกแรกเกิด
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • กุมารเวชศาสตร์
  • ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
การศึกษา :
  • พ.ศ. 2550 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
  • พ.ศ. 2558 วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
  • พ.ศ. 2558 วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
09.00-16.00
อังคาร
09.00-16.00
พุธ
09.00-16.00
พฤหัสบดี
06.00-16.00
ศุกร์
09.00-16.00
เสาร์
09.00-14.00
อาทิตย์