พญ.ชรชล สัชฌบดี
จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น
สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  • จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และจิตเวชทั่วไป
  • โรคสมาธิสั้น
  • ปัญหาพัฒนาการ และปัญหาการเรียน
  • ปัญหาภาวะทางอารมณ์ และพฤติกรรม
  • ให้คำปรึกษาครอบครัว
การศึกษา :
  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พศ.2556
  • วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พศ.2564
เวลาออกตรวจ
เลือกเวลาที่ท่านต้องการ
จันทร์
อังคาร
พุธ
17:30-20:30
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
09:00-16:00
อาทิตย์