รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนพิษสุนัขบ้า Speeda (แบบป้องกันล่วงหน้า) 3 เข็ม
2,119 บาท
ราคารวม
2,119 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย