Newborn

อาคารหลัก
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
300 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
500 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
เลือกประเภทอาหาร
รวมค่านม 0 บาท/วัน
ราคารวม
800 บาท/วัน
- ราคาค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของทางโรงพยาบาล
ห้องพักอื่นๆ
อาคารหลัก
ห้อง Suite
ราคา : 4,650 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก
ห้องเดี่ยว Deluxe
ราคา : 4,250 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก
ห้อง ICU
ราคา : 6,690 บาท/วัน
อ่านต่อ