ห้อง New born

อาคารหลัก Main Building
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
300 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
1,200 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
เลือกประเภทอาหาร
รวมค่านม 0 บาท/วัน
ราคารวม
1,800 บาท/วัน
*ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // **ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจ พิเศษอื่นๆ
ห้องพักอื่นๆ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง Semi Negative
ราคา : 4,200 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง ICU Standard
ราคา : 5,000 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องเดี่ยว VIP
ราคา : 4,000 บาท/วัน
อ่านต่อ