เวลาออกตรวจ
แผนกอายุรกรรม
 
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ดูเพิ่มเติม
นพ.เจษฎากรณ์ จันทะคาม
  • อายุรกรรมทั่วไป
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ. เกษมศักดิ์ ทัศนพูนชัย
  • อายุรศาสตร์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.สรัญกร ศักดิ์ชินบุตร
  • อายุรกรรมทั่วไป
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.วินิตา กมลเพชร
  • อายุรกรรม
  • อายุรแพทย์ชำนาญการด้านต่อมไร้ท่อและเมตตาบอลิสม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
พญ.พัชรินทร์ หาญธนกุล
  • อายุรกรรม
  • อายุรแพทย์ชำนาญการโรคระบบทางเดินหายใจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17:00-20:00
ดูเพิ่มเติม
นพ.ศุภณัฏฐ์ พรหมรุ่งเรือง
  • อายุรกรรม
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
17.00 - 20.00
ดูเพิ่มเติม
นพ.อธิภูมิ ศักดิ์อภิบุญนันท์
  • อายุรกรรม
  • อายุรกรรมทั่วไป Internal Medicine
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08:00-17:00
08:00-20:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00
08:00-17:00