ห้อง ICU

อาคารหลัก
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
2,200 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
3,840 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
200 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
6,240 บาท/วัน
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิเช่น เครื่องช่วยหายใจ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามอุปกรณ์ที่ใช้
ห้องพักอื่นๆ
อาคารหลัก
ห้องเดี่ยว VIP
ราคา : 3,150 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก
Newborn
ราคา : 800 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก
ห้องคู่ (Standard Double)
ราคา : 2,650 บาท/วัน
อ่านต่อ