ห้อง Semi Negative

อาคารหลัก Main Building
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
2,200 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
1,200 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
3,700 บาท/วัน
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิเช่น เครื่องช่วยหายใจ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามอุปกรณ์ที่ใช้ / *ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // **ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจ พิเศษอื่นๆ
ห้องพักอื่นๆ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง Orthopedics
ราคา : 4,200 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องเดี่ยว Deluxe
ราคา : 5,100 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง Full Negative
ราคา : 4,700 บาท/วัน
อ่านต่อ