ห้อง Semi Negative

อาคารหลัก Main Building
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
2,200 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
800 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
3,300 บาท/วัน
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิเช่น เครื่องช่วยหายใจ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามอุปกรณ์ที่ใช้ / *ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // **ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจ พิเศษอื่นๆ
ห้องพักอื่นๆ
อาคารหลัก Main Building
ห้องเดี่ยว VIP
ราคา : 3,600 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง ICU VIP
ราคา : 5,100 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องรอคลอด
ราคา : 3,300 บาท/วัน
อ่านต่อ