ห้อง Full Negative

อาคารหลัก Main Building
บริการเพิ่มเติม
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
2,700 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
900 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
เลือกประเภทอาหาร
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
ราคารวม
3,900 บาท/วัน
*ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // **ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจ พิเศษอื่นๆ
บริการเพิ่มเติม
ห้องพักอื่นๆ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง ICU Standard
ราคา : 4,800 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องเดี่ยว Suite
ราคา : 5,200 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง ICU Isolate
ราคา : 6,300 บาท/วัน
อ่านต่อ