ห้อง Full Negative

อาคารหลัก Main Building
บริการเพิ่มเติม
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
2,700 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
800 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
เลือกประเภทอาหาร
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
ราคารวม
3,800 บาท/วัน
*ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // **ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจ พิเศษอื่นๆ
บริการเพิ่มเติม
ห้องพักอื่นๆ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง Semi Negative
ราคา : 3,800 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องเดี่ยว VIP
ราคา : 3,600 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องรอคลอด
ราคา : 3,300 บาท/วัน
อ่านต่อ