ห้องรอคลอด

อาคารหลัก Main Building
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
1,500 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
1,000 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
เลือกประเภทอาหาร
ค่าอาหาร 500 บาท/วัน
ราคารวม
2,800 บาท/วัน
*ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก // **ไม่รวมค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจ พิเศษอื่นๆ
ห้องพักอื่นๆ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง ICU VIP
ราคา : 5,100 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้องเดี่ยว VIP
ราคา : 3,600 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคารหลัก Main Building
ห้อง New born
ราคา : 1,400 บาท/วัน
อ่านต่อ