โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ (แบบใช้ยาชาเฉพาะจุด)

ระยะเวลา : 15 เมษายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ (Cystoscopy)

คือการตรวจเพื่อดูลักษณะของท่อปัสสาวะ และเยื่อบุภายในกระเพาะปัสสาวะ โดยแพทย์จะใช้เครื่องมือลักษณะเป็นท่อยาวขนาดเล็ก มีกล้องพร้อมไฟส่องที่ปลายท่อ เรียกว่า Cystoscopy สอดผ่านท่อปัสสาวะ เพื่อการวินิจฉัยความผิดปกติของท่อปัสสาวะ และกระเพาะปัสสาวะ

อาการที่ควรได้รับการตรวจวินิจฉัย

 1. มีเลือดในปัสสาวะ (ปัสสาวะเป็นเลือด)
 2. ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะไม่สุด
 3. ปัสสาวะไม่ออก ไม่พุ่ง หรือ ออกกะปริบกะปรอย
 4. ปัสสาวะลำบาก ปัสสาะวะแล้วต้องเบ่งใช้เวลานาน

ราคา   7,500   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะ (แบบดมยา) 12,500 บาท

หมายเหตุ 

 1. ราคาดังกล่าวครอบคลุมค่าแพทย์ทำหัตถการ และวิสัญญีแพทย์
 2. ราคาดังกล่าวครอบคลุมค่ายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องในห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลกำหนด
 3. ราคาดังกล่าวสำหรับ ผู้ป่วยนอก (OPD) และ ผู้ป่วยใน (IPD) ที่ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 4. ส่งชิ้นเนื้อคิดเพิ่มชิ้นละ 1,296 บาท
 5. ไม่ครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังการเข้ารับบริการ รวมถึงค่ายากลับบ้าน
 6. ไม่ครอบคลุมค่านอนโรงพยาบาล ค่ายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือรายการอื่นๆ ที่นอกเหนือโปรแกรม
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE