โปรแกรมสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทก

ระยะเวลา : 13 พฤษภาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทก (ESWL)

  • ใช้ยาชาเฉพาะจุด ไม่รวมการเข้าพักฟื้นที่โรงพยาบาล ระยะเวลา 30 นาที
  • นิ่วในไตหรือท่อไตที่มีก้อนเดี่ยว 1 ข้าง ขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร เหมาจ่าย 45,000 บาท
  • นิ่วในไตหรือท่อไตที่มีก้อนเดี่ยว 1 ข้าง ขนาดมากกว่า 2 เซนติเมตร หรือหลายก้อน หรือ 2 ข้าง เหมาจ่าย 52,000 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม…

ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการทำหัตถการ และค่าบริการโรงพยาบาล (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่กำหนด)

การตรวจและเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด เช่น การตรวจเลือด และการตรวจเอกซเรย์

หมายเหตุ:

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม….

  1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือโปรแกรมการผ่าตัด
  2. กรณีเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อน และใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่นอกเหนือโปรแกรม
  3. กรณีที่ต้องใช้เวชภัณฑ์ ยา หรือรายการอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือโปรแกรม
  4. แพคเกจนี้สามารถใช้ได้เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
  5. ยากลับบ้าน หรือกรณีมีภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัด

 

การเข้าร่วมโครงการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น


ราคา   45,000   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. สลายนิ่ว(ต่อเนื่อง) 9,900 บาท
เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE