โปรแกรมผ่าตัดเอ็นข้อมืออักเสบ

ระยะเวลา : 7 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมผ่าตัดเอ็นข้อมืออักเสบ (De Quervain’s Syndrome) แบบ Day case surgery ไม่ต้องนอนพักฟื้น

อัตราค่าบริการ 7,000 บาท

โปรแกรมนี้ครอบคลุม…

  • การผ่าตัด ต่อ 1 ตำแหน่ง/ครั้ง
  • ค่าบริการทางการแพทย์และโรงพยาบาล

ราคา   7,000   บาท


การเข้าร่วมโปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น เช่น ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน หรือมีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทาง และค่าตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด

กรณีเป็นการผ่าตัดซับซ้อนหรือมีภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัด เครื่องมืออุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือแพคเกจ
การเข้าร่วมโปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น, โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE