โปรแกรมตรวจโควิด 19 Fit to Fly

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

บริการตรวจโควิด – 19 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR สำหรับผู้เดินทางต่างประเทศ

  • อัตราค่าบริการรวมใบรับรองแพทย์ Fit to Fly
  • นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
  • เวลาให้บริการ 8.30 – 16.00 น.

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อรับการตรวจ

  1. E-Tickets
  2. Passport

นัดหมายล่วงหน้าผ่านเบอร์โทรศัพท์ 034-912-888


ราคา   2,000   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE