โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน A

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แผน A รายละเอียดดังนี้

  1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (PE)
  2. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray)
  3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
  4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  5. ตรวจการทำงานของไต (Bun ,Creatinine)
  6. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT)
  7. ตรวจระดับไขมันในเลือดอย่างสมบูรณ์ (Cholesterol ,Triglyceride , HDL – C , LDL – C)
  8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ B (HBs Ag)
  9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ B (Anti HBs)
  10. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)

ราคา  2,550 บาท


ราคา   2,550   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE