โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่สมรส (หญิง)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส-ก่อนมีบุตร สำหรับเพศหญิง

เพราะลูกที่แข็งแรงสมบูรณ์ ย่อมเกิดจากพ่อแม่ที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และเพื่อเป็นการป้องกันโรคที่ติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ และโรคที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม

 1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยสูตินรีแพทย์
 2. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest PA Digital)
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 4. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group ABO)
 5. ตรวจหมู่เลือดพิเศษ (Blood Group RH)
 6. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 7. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)
 8. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
 9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HIV)
 10. ตรวจวินิจฉัยแยกโรคพาหะธาลัสซีเมีย (HB Typing)
 11. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสหัดเยอรมัน (Rubella IgG)

ราคา   2,890   บาท


การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1.  ควรสวมเสื้อที่สะดวกในการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
 2.  นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
 3. ในสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE