แพคเกจผ่าตัดคลอด

ระยะเวลา : 15 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพคเกจผ่าตัดคลอด ราคา 41,900 บาท (รวมบุตร)

 • พัก 4 วัน 3 คืน
 • ห้องคลอดและทีมบริการ
 • สูติ (นรีแพทย์ และกุมารแพทย์)
 • ห้องเดี่ยว และอาหาร
 • เวชภัณฑ์ , ค่ายา
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG), วัคซีนตับอักเสบบี (HBV) เข็มแรก และวิตามินเคชนิดฉีดสำหรับทารก
 • ตรวจทางห้องปฏิบัติการขณะคลอดและหลังคลอดสำหรับมารดาทารก
 • บริการแจ้งเกิด (สูติบัตร)

ค่าบริการอื่น ๆ

 • ทำหมันคิดค่าบริการเพิ่มเติม 5,000 บาท (รวมค่าส่งตรวจพยาธิสภาพ)
 • ผ่าตัดไส้ติ่งคิดค่าบริการเพิ่มเติม 6,000 บาท

 หมายเหตุ

 • มารดาที่เข้าร่วมต้องได้รับการพิจารณาจากสูตินรีแพทย์ และ/หรือ ต้องได้รับการตรวจครรภ์และร่างกายในโรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรีอย่างน้อย 1 ครั้ง
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวใช้เฉพาะผู้ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ทั้งมารดาและทารก
 • น้ำหนักของหญิงตั้งครรภ์ต้องไม่เกิน 100 กิโลกรัม
 • กรณีพักฟื้นเกินกำหนด โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามอัตราปกติพร้อมส่วนลด 10% สำหรับค่ายาและค่าห้อง
 • กรณีมีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพคเกจ โรงพยาบาลคิดค่าบริการตามจริงพร้อมส่วนลด 10%

ราคา   41,900   บาท


รายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม


รายการ ราคา
1. ทำหมัน 5,000 บาท
2. ตัดไส้ติ่ง 6,000 บาท
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE