แพคเกจเหมาจ่ายวัคซีนป้องกันบาดทะยัก

ระยะเวลา : 4 มีนาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564

วัคซีนป้องกันบาดทะยัก (เข็มต่อเนื่อง)

เหมาจ่าย 2 เข็ม ราคา 870 บาท


ราคา   870   บาท


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล ของการฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 และ 3 เท่านั้น

กรณีการฉีดวัคซีนเข็มแรกจะคิดราคาตามจริง

กรณีได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนหน้านี้ การเข้าร่วมโปรแกรมจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

SHARE